Logo demeierijboxtel.nl
Foto:

Watertransitie geeft richting aan nieuwe koers waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel heeft zijn Ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. Met dit programma zet het waterschap belangrijke stappen in de watertransitie; op weg naar een toekomstbestendige waterhuishouding in 2050. De Dommel gaat in het programma aan de slag met fundamentele veranderingen.

Het huidige watersysteem is namelijk (te) kwetsbaar geworden. Het waterschap voelt de urgentie om hiernaar handelen. De visie is een koerswijziging met een verschil in aanpak en boodschap naar de gebieden. Het waterschap gaat sturen op het belang van water voor een toekomstbestendige leefomgeving. Dit willen zij samen met alle partners doen door hen te ondersteunen met advies, handelingsperspectief, kennis en data.

De Dommel wil dat de waterhuishouding in 2050 toekomstbestendig is. Dat betekent een waterhuishouding die robuust, wendbaar en in balans met de omgeving is. Een waterhuishouding die voorziet in een goede waterkwaliteit. De komende zes jaar gaat De Dommel het verschil maken en een trendbreuk in gang zetten. De focus in het werk verandert daarbij:

Van beekdalgericht naar gebiedsgericht: de aandacht gaat naast het beekdal ook uit naar de flanken, de hoge zandruggen en het bebouwd gebied.

Van sectoraal naar integraal; samen met andere overheden en partners gaan we gebiedsgericht aan de slag met meerdere opgaven.

Van water afvoeren naar elke druppel telt; maximaal water conserveren, minder grondwater gebruiken en slimmer sturen.

Opgaven slim verbinden

Met dit Waterbeheerprogramma schetst het waterschap zijn visie voor de lange termijn. Samen met partners en watergebruikers wil De Dommel werken aan concrete uitvoeringsplannen, waarin samen gezocht wordt naar nieuwe oplossingen en antwoorden. Meer water vasthouden in het gebied en dit beter benutten voor gebruik in droge periodes en voor de noodzakelijke aanvulling van het grondwater. Alsook het werken aan een betere waterkwaliteit in het Dommelgebied. Daarnaast zijn er kansen om opgaven in het gebied slim met elkaar te verbinden.

Watergraaf Erik de Ridder: ,,We gaan aan de slag met een integrale gebiedsgerichte aanpak samen met alle partijen in een gebied. Deze aanpak raakt naast de wateropgaven ook aan andere opgaven vanuit natuur, stikstof, economie, landbouw, energie, biodiversiteit, mobiliteit en woningbouw. We zijn ervan overtuigd dat we in samenhang met andere opgaven duurzame oplossingen vinden. Op die manier werken we aan een leefbaar Midden-Brabant. Juist hier, omdat de bebouwing, landbouw en natuur hier zo nauw verweven zijn.”

Ter inzage

Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma is tot stand gekomen met participatie van externe partners. Het beschrijft de ambities van het waterschap voor de komende zes jaar en ligt tot en met 18 mei ter inzage. Iedereen kan tot uiterlijk 19 mei zijn of haar zienswijze op dit Ontwerp-Waterbeheerprogramma indienen.

Bezoek www.dommel.nl/wbp om te zien hoe dat kan.

Meer berichten